Vil du gøre en forskel for andre?

Vil du skabe en spændende hverdag for børn, unge og voksne? Vil du gøre en forskel i andres liv? Vil du tage medansvar for udviklingen af et demokratisk velfærdssamfund? Så bliv pædagog!

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer: 

  Grenaa
  Holstebro
  Horsens
  Ikast
  Randers
  Thisted
  Viborg
  Aarhus

  Netuddannelse: Du kan tage din pædagoguddannelse over nettet.

  Meritpædagog: Hvis du har mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, kan du søge om at tage pædagoguddannelsen merituddannelse

  Undervisningssprog: For det meste dansk. Nogle valgfrie moduler udbydes også på engelsk. 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: 
  Se aktuel studieordning (pdf). 

  Se tidligere studieordninger for pædagoguddannelsen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Nærvær og omsorg
  Her er der tekst
  Her er der oplysninger til teksten
 • Opbygning

  Pædagoguddannelsen består af en fællesdel, tre specialiseringer, fire praktikperioder og et afsluttende bachelorprojekt.

  Pædagoguddannelsen er en generalist uddannelse. Men du skal også vælge en specialisering.

  Det betyder, at du både får et bredt kendskab til hele det pædagogiske arbejdsfelt og samtidig en særlig specialisering inden for en af tre specialiseringer.

  Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed


  De to første semestre bliver du undervist i Pædagogens grundfaglighed. Undervisningen er fælles for alle studerende. Fællesdelen består af seks moduler og første praktikperiode:

  I pædagogikkens verden – på opdagelse.
  Køn, seksualitet, mangfoldighed.
  Individ og fællesskab.
  Pædagogen som myndighedsperson.
  Samskabelse og medborgerskab.
  Professionel dømmekraft, viden og etik.
  Vælg mellem tre specialiseringer

  Efter første praktikperiode, hvor du har prøvet at arbejde indenfor et pædagogisk arbejdsområde, skal du vælge imellem tre forskellige specialiseringer.

  Dagtilbudspædagogik
  Skole- og fritidspædagogik
  Social- og specialpædagogik.
  Læs mere om de tre specialiseringer

  Valgfrie kompetenceområder

  Du skal vælge et kompetenceområde som du skal arbejde indenfor på modulerne 9 og 11. Som studerende på VIA Pædagoguddannelsen har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder.

  Hvis  det kompetenceområde du ønsker, ikke udbydes, hvor du går, kan du tage det et andet sted i VIA. Men du hører stadig til på dit oprindelige hold. Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder på VIA Pædagoguddannelsen.

  Kreative udtryksformer
  Natur og udeliv
  Sundhedsfremme og bevægelse
  Medier og digital kultur
  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  Social innovation og entreprenørskab
  Kulturmøde og interkulturalitet
  Læs om de valgfrie kompetenceområder i studieordningen (pdf)

  Fire praktikperioder

  Du skal i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. I praktikken skal du bruge de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis. Her møder du det arbejdsfelt, du uddanner dig til.

  Den første praktikperiode ligger på andet semester og varer 10 uger. Anden og tredje praktikperiode ligger på henholdsvis tredje og femte semester. Begge varer et halvt år.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med praktikstedet.

  Læs mere

  Hent studieordningen (pdf)

 • Praktik

  Når du er blevet optaget på dit studie, er du garanteret alle dine praktikpladser.

  I løbet af pædagoguddannelsen er der fire praktikperioder - to korte og to lange. Her skal du afprøve de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis. 

  Økonomi i praktikperioderne

  I første praktikperiode er du berettiget til at tage din SU med, mens både anden og tredje praktikperiode er lønnede. Den fjerde praktikperiode er i forbindelse med bachelorprojektet, hvor du arbejder sammen med praksis om din problemstilling. 

  Garanti for praktikplads 

  Vi finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan du selv få lov at søge din egen praktikplads. 

  International praktik 

  Du kan også tage én eller begge lønnede praktikker i udlandet. VIA Pædagoguddannelsen har et omfattende internationalt samarbejde med forskellige pædagogiske institutioner på både nordisk, europæisk og globalt niveau. Det betyder, at du kan komme i praktik over hele verden. 

  Praktikvejleder 

  I praktikperioderne har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen. Begge to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden. 

  Temaer i praktikken 

  Dagtilbudspædagogik 

  • Pædagogens praksis 
  • Relation og kommunikation 
  • Samarbejde og udvikling 

  Skole- og fritidspædagogik 

  • Pædagogens praksis 
  • Udviklings og læringsrum 
  • Samarbejde og udvikling 

  Social- og specialpædagogik 
  • Pædagogens praksis 
  • Relation og kommunikation 
  • Samarbejde og udvikling
 • Job og karriere

  Med en pædagoguddannelse får du et bredt arbejdsfelt at vælge imellem. For uanset specialiseringen, har du en grundfaglig viden, der gør dig egnet til at arbejde på de fleste pædagogiske arbejdspladser.

  Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. 

  Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap. 

  Efter- og videreuddannelse 

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år. 

  Eksempler på arbejdsområder 

  • Vuggestuer 
  • Den kommunale dagpleje 
  • Dagtilbud 
  • Integrerede institutioner 
  • Børnehaveklasser 
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner 
  • Skoler 
  • Skolefritidsordninger 
  • Fritids- og ungdomsklubber 
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet 
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber 
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede 
  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner 
  • Forsorgshjem og herberger 
  • Blinde- og døveinstitutioner 
  • Flygtninge- og indvandrerområdet 
  • Ældreområdet 
  • Fængsler 
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 
  • Gadeplans- og netværksarbejde
 • Internationale muligheder

  Norge, Thailand eller Sydafrika? Som studerende på pædagoguddannelsen har du mange muligheder for at tage en del af din uddannelse i udlandet.

  Internationale kompetencer er vigtige pædagogiske redskaber. I løbet af din uddannelse får du mulighed for at lære om pædagogisk arbejde set igennem internationale briller. 

  Du kan tage i udlandspraktik, hvor du kan se og lære, hvordan de arbejder med pædagogik i andre kulturer. Eller du kan tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. 

  Internationale kompetencer 

  Som pædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der i en eller anden grad er forskellige fra dig. Det gør det samtidig også tydeligt, hvem du selv er.

  Det betyder, at mødet og arbejdet sammen med mennesker fra andre kulturer ikke bare er sjovt og udfordrende, men også kompetencegivende for en pædagog.

  Det træner dig i at være til stede og fleksibel - også selvom den kan være krævende. Det internationale møde er derfor et vigtigt fokusområde på pædagoguddannelsen. 

  VIA er over hele verden 

  VIA Pædagoguddannelsen har samarbejdspartnere over hele verden. Du kan fx tage i praktik i Grønland, England, Spanien, Thailand. Eller i Nepal, New Zealand, Australien eller Canada.  

  Studieophold i udlandet 

  Du kan også vælge at tage et studieophold forskellige steder i udlandet. Det kan være et semester på en pædagogisk uddannelsesinstitution i fx Sverige, Holland, Belgien, Rumænien, England eller Grækenland.  

  Double degree – en international eksamen 

  Få to eksamensbeviser – et i Danmark og et i Rumænien. På VIA Pædagoguddannelsen har du mulighed for at tage en double degree. Både en dansk pædagoguddannelse og en international eksamen fra Bukarest Universitet i Rumænien. 

  For at få en double degree skal du tage et års studieophold ved Faculty of Psychology and Learning på Bukarest Universitet. Opholdet indeholder dels den anden praktikperiode på en rumænsk pædagogisk institution, dels et halvt års studie ved universitetet. 

  Læs om Double degree 

  Økonomi 

  Hvis du vælger at tage i praktik eller tage på et studieophold i udlandet, kan du tage din SU med. Det er også muligt at søge fx legater som tilskud til opholdet.

 • Kontakt

  Kontakt pædagoguddannelserne

  Pædagoguddannelsen i Grenaa
  T: +45 87 55 35 00
  E: loeb@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Holstebro
  T: +45 87 55 38 55
  E: pih@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Horsens
  T: +45 87 55 36 55
  E: piho@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Ikast
  T: +45 87 55 37 55
  E: pii@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Randers
  T: +45 87 55 35 55
  E: pirand@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Thisted
  T: +45 87 55 37 77
  E: pit@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Viborg
  T: +45 87 55 37 00
  E: piv@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Aarhus
  T: +45 87 55 35 00
  E: paar@via.dk

  Kontakt studievejleder

Få mere inspiration

Kombiner pædagogik med musik

Anne Mette kombinerede sin pædagoguddannelse med hendes musikalske evner.
Dette bruger hun i dag, i hendes arbejde med børn og unge.

Børnenes advokat

Jeanette vil bruge sin pædagoguddannelse til særligt at hjælpe udsatte børn og unge og sætte fokus, på dem med særlige behov.

Netbaseret pædagogik

Det pædagogiske arbejde i det digitale felt, vinder mere og mere frem. 
Lær hvordan du kan arbejde med dette, på uddannelsen.

Børnenes advokat

Jeanette vil bruge sin pædagoguddannelse til særligt at hjælpe udsatte børn og unge og sætte fokus, på dem med særlige behov.

Stjernerne viste vej

Der er mange veje til at kunne blive pædagog og arbejde med mennesker. Med uddannelsen bliver du godt klædt på.

Tag uddannelsen lokalt

Tag uddannelsen i dit nærområde eller tag pædagoguddannelsen online.